برنامه نود مورخ 90/08/02 - «از90 تا 90» پخش شد که به موضوعاتی از قبیل راه آهن و بخش خصوصی ، وضعیت نیمکت سپاهان ، کارت زرد به مارسیو ، تغییر چهره علی علیزاده ...