برنامه نود مورخ 90/08/02 - به صحبت های حسن زاده و چگونگی راهیابی به فوتبال برتر ایران اشاره شده است .