آرمان برار خواننده ی کوچولومون هستن که اینبار مهمون برنامه ی فیتیله شده و با صدای قشنگش در باره ی امام علی می خونه ببینید چقدر قشنگ می خونه!