سریال بر پایه یک نظام مثلثی استوار است و دکتر عباسی در این جا به شرح آن و بیان پیام سیزن اول که تشکیل یک گروه منجی برای بنیان نهادن جامعه ی آمریکایی است، می پردازد.