دکتر عباسی با بحث کردن در مورد قسمت های مشخصی از 4 سیزن سریال یک نمای کلی و اجمالی به بیننده ارائه می دهد که با دیدن آن به راحتی تمامی مفاهیمی که سریال بدنبال القاء آن است را درمی یابید.