نمایی پله به پله از 4 سیزن سریال 4400 مبنی بر تشکیل جهانی دو قطبی است که نباید قدرت منحصر به گروهی خاص شود.