سیزن دوم یک پیام کلی و اساسی را در پی دارد که کل این سیزن بر پایه آن استوار است و آن اینکه: «ما تهدید نیستیم بلکه ما راه نجاتیم و برای رهایی باید به ما تکیه کنید به عنوان نسلی جهش یافته».