مقایسه و نقد تفکر موعود گرایی و جامعه آرمانی از نگاه غربی با تلقی ما از مهدویت و مدینه فاضله ما مسلمانان که شنیدن و دیدن آن بسیاری از سؤالات را در این زمینه پاسخ می دهد.