برنامه نود مورخ 90/07/25 - در ادامه برنامه درباره مساله محروم بودن یا نبودن قاسم دهنوی در بازی مس و پرسپولیس بحث و بررسی شد