از آسمون گل ستاره رو دامن زمین می باره که فاطمه از دل کعبه علی رو روی دست میاره مداحی زیبایی با صدای مداح اهل بیت طاهری