صهیونیست‌های جنایت کار حتی به مرد‌های مسلمانان و مسیحیان در فلسطین هم رحم نمی‌کنند و به قبور آنان اهانت می کنند، اما اوج جنایات صهیونیست‌ها برخورد با یک خانواده فلسطینی بود که پخش تصاویر آن بسیار تکان‌دهنده و وحشت انگیز است.