همه ما از اهمیت نگهداری نسخه پشتیبان اطلاع داریم و میدانیم که باید از اطلاعات مهم و حساس یکی دو جای دیگر ایندوز نگهداری کنیم حال اگر این کار را فراموش کردیم چه کنیم و ...