حالا اطلاعات مهم ما از کامپیوتر پاک شده برای باز گرداندن آنها چه باید بکنیم آ یا نرم افزاری وجود دارد که بتواند به ما کمک کند؟