بخش اول از سخنان دکتر حسن عباسی در نقد و تحلیل سریال استراتژیک (UNIT) در بیان نکاتی مقدماتی در باب فلسفه هنر و مهمترین کارکرد هنر یعنی ساخت تصویر ذهنی در ذهن مخاطب و ارتباط آن با سریالهای استراتژیک .