بخشی از وصیت‌نامه شهید همت و بخشی از وصیت‌نامه شهیدان داوود سلطانی و علی آراسته در هفته دفاع مقدس و به یاد روزهای حماسه و خون