بی تردید نحوه چگونگی انجام خدمات و پشتیبانی در یک واقعه مهم و همچنین نظم و ارتباط بین آنها بسیار حساس می باشد . در این مستند روند کار دست اندرکاران و نیروهای پشت صحنه شهرآورد بین دو تیم استقلال و پرسپولیس گردآوری شده است