معرفی شخصیت (مری آلیس)، و بررسی و تحلیل خودکشی اوکه خط تعلیق اصلی بخش اول داستان را تشکیل می دهد و سپس معرفی (سوزان مایر)و، ویژگی های شخصیتی او،