در این قسمت نوبت می رسد به خانواده لاتینی این سریال یعنی خانم گابریل و خانواده اش و نیز بررسی ویژگی های مشترک شخصیت ها در این سریال،