عموهای فیتیله ای به مناسبت ولادت امام حسن (ع) شعری زیبا در این مورد برای شما بچه ها می خونن : ( امام حسن ستاره ی دوم دین ، امام حسن روشنی نور یقین... )