قسمتی دیگه از برنامه بسیار قشنگ ذلت نقاشی با هنرمندی داد ماست که یک زوج خوشبخت را طراحی کرده است .