باز هم یکی دیگه از قسمت خنده دار ذلت نقاشی با هنرمندی داد ماست . نقاشی این قسمت مصرف بی رویه برق رو به تصویر کشیده است .