برنامه نود مورخ 1390/06/07 - گزیده ای از دیدار دو تیم پرسپولیس تهران با صنعت نفت آبادان در هفته پنجم به همراه گفتگو با بازیکنان ، مربیان ، حاشیه و داوری این دیدار .