برنامه نود مورخ 1390/06/07 - صمد مرفاوی سرمربی مس کرمان پس از دیدار مقابل فجر سپاسی و اعتراض هواداران از سمت خود استعفاء داد ولی پس از آن استعفاء خود صرفه نظر کرد و تمامی این اعتراضات را توطئه دانست او همچنین در رابطه با درگیریش با گزارشگر کرمانی نیز می گوید ...