ماه رمضان و روزه داری با تغییر رژیم معمول روزانه و وعده های غذایی در دریافت میزان انرژی روزانه تغییراتی رو به وجود می آورد . توصیه هایی مفید برای میزان مقدار انرژی و کالری در طول روزه داری .