بخشی جذاب و دیدنی از مستند ایران و این قسمت معرفی یکی از قدیمی ترین محله های یزد موسوم به فهادان و آشنایی با قدمت و بناهای باستانی آن.