آشنایی با زندگینامه «جان دالتون» یکی از بزرگترین شیمیدانهای قرن 19 و روند کشف و پایه گذاری نظریه ساختمان ذره ای اتم و برداشتن اولین قدم در اندازه گیری وزن اتمی عناصر توسط این دانشمند( بخش اول از مستند شیمی، علم پرهیجان) .