آشنایی با جهان بینی کفرآمیز پائولو کوئیلوی آمریکایی یکی از بنیانگذاران معنویت های اومانیسم در جهان و بیان برخی اعتقادات این گمراه در مورد شریعت، معصومیت و... از زبان دکتر شهریار زرشناس .