کلیپی از یک سگ که لاک پشت بینوایی رو گیر آورده و ازش سواری میگریه ، پایین برو هم نیست !!!