کلیپی ببینید از یک ورزش جدید ، ورزشی که ورزشهای مختلف مثل فوتبال،هندبال،بسکتبال را در قالب یک ورزش جمع کرده است .