گزیده ای دیگر از سخنان حضرت آیت الله آقا مجتبی تهرانی در سلسله سخنرانی های ایشان در ماه مبارک رمضان 1389 در بیان تفکیک مفهومی اجابت نشدن دعا و تاخیر در بروز آثار اجابت دعا و ذکر حکمتهای این تاخیر با استناد به آیات و روایات وارده در این مورد