بخشی تاثیر گذار و شنیدنی از سخنان حضرت آیت الله آقا مجتبی تهرانی پیرامون تاثیر اعمال قبل و حین دعا در اجابت دعا، مخصوصا نماز و روزه، با تمسک به آیات و روایات وارده در این مورد .