در سال 1980 مصادف با 31 شهریور 1359 عراق به ایران حمله کرد و در آغاز به محاصره خرمشهر پرداخت و بعد از 34 روز توانست به این مهم دست یابد، این تصاویری است از مقاومت بی دریغ مردم ما برای جلوگیری از سقوط خرمشهر.