جعفر برادر مصعب به هدف بیرون کشاندن مختار ، فردی را مامور می کند تا نمایشی علیه او و در مجاور درب قصر اجرا نماید . مختار که برای دیدن آرایش دشمن بر بالای کنگره قصر رفته ؛ حضورا نمایش را دیده ، از قصر بیرون آمده و پاسخی ....