تحلیلی کوتاه و شنیدنی از فیلم « ترومن شو» در اشاره به آموزه های ضد دینی و انسان محوری در سرکشی قهرمان داستان از نماد خدایی در فیلم و فرار از اطاعت .