شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی در تاریخ 1378/1/21 ضربه ی سختی بر روح و جان تمامی آنانی زد که قطره ی کوچکی از دریای وجود او را درک کرده بودند، روحش شاد و راهش پر رهرو باد.