پس از هفته ی هشتم دوره ی رویانی به پایان می رسد و از آن به بعد دوقلوها جنین نامیده می شوند، و در 13 هفتگی شباهت های بیشتری به انسان پیدا می کنند، در هفته 15 برای اولین بار حرکت می کنند، و در ادامه می بینیم که چگونه شاخه ی جدیدی از علم به نام اپی ژنتیک به وجود آمده است.