آشنایی با معماری سنتی بازار وکیل شیراز و کاروانسراهای پنجگانه مجاور این بازار بزرگ، در سومین قسمت از مستند «بازارهای سنتی شیراز»