در اینجا شاهد بزرگترین و مهم ترین گل قرن 20 در فوتبال هستیم و آن هزارمین گل پله می باشد که از روی نقطه پنالتی به ثمر می رسد.