دانشمندان با بررسی دوقلوهای که تفاوت با هم دارند به نکاتی پی بردند که تا به حال نمی دانستند و از آنها به نام دستور العمل های ژنتیکی یاد می کنند.