همسان بودن ژن ها در دوقلوهای همسان اصلا دلیل بر شباهت کلی آنها نیست، DNA های متفاوت اولین دلیل جدایی آنهاست و پس از تولد شرایط مختلف دست به دست می دهند تا این تفاوت ها روز به روز بیشتر شوند.