در روز 13 دسامبر 2003 یک خبرچین نظامیان آمریکایی را به یک زیر زمین هدایت کرد که ملعون ترین فرد در تاریخ عراق را دستگیر کنند و او کسی نبود جز صدام حسین دیکتاتور.