صحنه اي از يک شوت استثنايي در بازي بسکتبال ، اين شوت در ثانيه هاي انتهايي بازي و در حالي که تيم عقب است ، نواخته مي شود .