بیان روایتی جذاب و تامل برانگیز از ابن عباس در بیان عدم دلبستگی حضرت علی (ع) به دنیا و مطامع و لذت های آن، از لسان استاد حسن رحیم پور .