ذکر روایتی متواتر از منابع اهل سنت و شیعه از عایشه در بیان نام محبوبترین مرد و زن در نزد حضرت رسول الله (ص)