آشنایی با مفهوم اصلی صداقت و شجاعت و پیوند بین این دو خصیصه نیک در بیانات گهربار حضرت امام علی (ع) و تاکید ایشان بر ضرورت تربیت نسل شجاع و با صداقت و تاثیر آن در سلامت جامعه اسلامی، با سخنرانی: استاد حسن رحیم پور .