مولودي جذاب و گرم به مناسبت ميلاد پربرکت مولود کعبه حضرت علي (ع) با نواي سيد مهدي ميرداماد تقديم به پيروان راستين حضرت امير ( کعبه ترک خورده دلم واشده يا علي، روي زمين دوباره غوغا شده يا علي...) به مدت