ابراهيم يکي ديگر از فرماندهان دلير خود را در يک حمله جانانه ديگر به مصاف با حصين ابن نمير مي فرستد . در ميان لشکر ابراهيم ، پير مردي نابينا که از فلسطين به قصد جهاد با پسر مرجانه آمده به چشم مي خورد که او هم در اين جنگ نقش مهمي را ايفا مي کند ، از طرفي ابراهيم به نيت اينکه عمير با او پيمان راستين بسته ، قسمتي ديگر از سپاه را به سمت او روانه مي کند که با حمله غافلگيرانه آن ملعون مواجه مي شود . به مدت 10:23