ابراهيم اشتر به دستور مختار براي جنگ با ابن مرجانه راهي موصل مي شود . هنگامي که لشگر يک منزل تا لشگر ابن مرجانه فاصله دارد ، ابن حر با ايجاد تفرقه و به بهانه غنيمت بيشتر از لشکر ابراهيم جدا شده . مختار نيز يکي از فرماندهان دلير خود به نام صائب را براي کمک به ابراهيم اعزام مي کند . عمير که يکي از فرماندهان ابن زياد بود به دستور و نقشه آن لعين به قصد نفاق بين لشگريان خدا نزد ابراهيم آمده . عمير پس از پي بردن ابراهيم به اين موضوع ، پيمان دروغين با پسر اشتر مي بندد ، سرانجام لشگريان خدا اولين حمله خود را به فرماندهي صائب با پيروزي پشت سر مي گذارند ، به مدت 11:05