دو تا بچه ی بامزه توی عالم کودکی خودشون هستند و بر سر یک وسیله که هر کدامشون می خوان ، دعواشون میشه ....