بايد بدانيم وقتي کودکان کاري را به دفعات بسيار زياد انجام مي دهند قصد دارند که رابطه علت و معلول آنرا درک کنند و به چگونگي انجام آن فرآيند پي ببرند. به مدت 5:10